Recycled Chair

Rental

Escala 1:1

 

Диï·айн:  Salvador Gil

¡ÑÑоиÑелÑÑÑво:  ¡ома | ÑÑÑ´иÑ

МаÑïеÑïиалÑï:  27мм каÑïÑïановÑïй и ÑïоÑïна. ВÑïе ÑïÑïÑïнаÑï ÑïабоÑïа

ï¡ÑïоимоÑïÑïÑï аÑïенï´Ñï:  75 евÑïо / неï´елÑï ï·а еï´иниÑïÑï

НалиÑïие на Ñïклаï´е: 6 еï´иниÑï